algemene voorwaarden


Artikel 1: Defenities

Equine Osteopath EDO®: Judith van Neer: therapeut, lid van International Register for Equine Osteopathy EDO® (IREO), handelende als zelfstandig gevestigd Equine Osteopath EDO® ;

Massage behandeling om lichamelijke problemen te verhelpen of te voorkomen.

Medical tapingbehandeling: behandeling waarbij kinesiotape wordt toegepast om lichamelijke problemen te verhelpen of te voorkomen.

Ingeschreven/geregistreerd bij de Kamer van Koophandel KVK 60527315 Vestigingsnr. 000029715423

Diercliënt: dier dat voor advies of behandeling door de cliënt aan de Equine Osteopath EDO® wordt aangeboden;

Cliënt: eigenaar of bezitter/aanbieder van een dier aan wie door de Equine Osteopath EDO® advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;

Onderzoek: een gesprek van de Equine Osteopath EDO® met de cliënt waarbij de diercliënt tevens aanwezig is resulterend in een behandelingsadvies ten behoeve van de diercliënt. Het advies is gebaseerd op de door de cliënt verstrekte informatie en eigen waarneming en/of onderzoek van de Equine Osteopath EDO® ;

Behandeling: het verrichten van handelingen conform de principes van de opleiding tot Equine Osteopath EDO® alsmede het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een cliënt dan wel de diercliënt in een consult;

Behandelingsovereenkomst: een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de cliënt om een advies en/of behandeling verzoekt en de Equine Osteopath EDO® dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de Equine Osteopath EDO® om een behandeling te starten waarbij de cliënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en alle overeenkomsten tot behandeling voor dieren, diensten en/of levering van zaken door de Equine Osteopath EDO®, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst wederom schriftelijk worden bevestigd.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Equine Osteopath EDO®, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 6. De Equine Osteopath EDO® en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Overeenkomst tot behandeling

 1. Een overeenkomst tot behandeling komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van de diercliënt voor behandeling aan de Equine Osteopath EDO® door de cliënt wordt gevolgd door een acceptatie voor behandeling door de Equine Osteopath EDO®. De aanbieding van de diercliënt kan mondeling, telefonisch en/of fysiek geschieden.
 2. Van acceptatie is sprake zodra de Equine Osteopath EDO® een aanvang neemt met het onderzoek of de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor het onderzoek of de behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om het onderzoek of de behandeling op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.
 3. Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de cliënt verzocht heeft om de levering van zaken of diensten anders dan een onderzoek of behandeling en de Equine Osteopath EDO® heeft toegezegd aan dit verzoek van de cliënt te zullen (gaan) voldoen.
 4. Indien de aanbieder van een diercliënt niet beschikt over een volmacht van de cliënt, is hij gehouden de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen ingeval de cliënt de volmacht betwist.
 5. Bevoegd tot de acceptatie van overeenkomsten zijn uitsluitend de Equine Osteopath EDO® en de schriftelijk door haar aangewezen personen.
 6. De Equine Osteopath EDO® heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst ten aanzien van een aangeboden diercliënt en/of de levering van bepaalde zaken en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de Equine Osteopath EDO® van mening is dat behandeling van de diercliënt geen, althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de Equine Osteopath EDO® van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van de diercliënt is.
 7. In bijzondere gevallen kan de Equine Osteopath EDO® de acceptatie afhankelijk stellen van de voldoening van een door haar bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling van een deel van de door de Equine Osteopath EDO® te maken kosten voor de behandeling, dan wel vooruitbetaling verlangen van de te maken kosten.
 8. De Equine Osteopath EDO® kan in door haar nader te bepalen gevallen stellen dat vooraf door de cliënt een akkoordverklaring getekend moet worden voor de te verrichten behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s. De Equine Osteopath EDO® is te allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring om het overleggen van een geldig identiteitsbewijs te vragen.
 9. De behandelingsovereenkomst verplicht de Equine Osteopath EDO® uitsluitend tot het leveren van een onderzoek en/of behandeling met inachtneming van alle betrokken belangen. De Equine Osteopath EDO® is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.
 10. Er wordt rekening gehouden met wensen van de cliënt tenzij dat naar het oordeel van de Equine Osteopath EDO® niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de praktijk, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.
 11. Indien de diercliënt tijdens de behandeling overlijdt zal, tenzij anders overeengekomen en tenzij de omstandigheden dat onmogelijk maken, de cliënt zelf zorgdragen voor afvoer van het stoffelijk overschot. De cliënt zal de kosten voor afvoer van het stoffelijk overschot voor zijn/haar rekening nemen.
 12. Op uitdrukkelijke wens van de cliënt wordt het onderzoek en/of de behandeling voortijdig beëindigd, mits de cliënt hierover tevoren met de Equine Osteopath EDO® overleg heeft gepleegd. In dit overleg licht de Equine Osteopath EDO® de cliënt in over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging.
 13. Indien een behandelingsovereenkomst eenzijdig wordt geannuleerd door de cliënt is deze gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen maar niet uitsluitend: alle kosten van de voor de behandeling reeds gereserveerde tijd en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de cliënt en/of diercliënt.
 14. De Equine Osteopath EDO® kan eenzijdig de (voortzetting van) behandelingsovereenkomst annuleren indien:
  a. het vertrouwen tussen de Equine Osteopath EDO® en de cliënt op zo ernstige wijze is verstoord dat de Equine Osteopath EDO® geen werkbare situatie meer aanwezig acht;
  b. de Equine Osteopath EDO® van mening is dat een (voortzetting van de) behandeling van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
  c. de cliënt zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De cliënt blijft verplicht de tot dan toe gemaakte behandelingskosten te voldoen.
 15. De Equine Osteopath EDO® heeft het recht bij het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden, zonder dat dit eerst aan de cliënt hoeft te worden verteld.

Artikel 4: Onderzoek en behandeling

 1. De Equine Osteopath EDO® adviseert de cliënt na een intake gesprek op basis van de door de cliënt verstrekte informatie en eigen waarneming van de Equine Osteopath EDO®.
 2. De Equine Osteopath EDO® zal het onderzoek en/of de behandeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van het onderzoek en/of behandeling dit naar haar oordeel vereist, heeft de Equine Osteopath EDO® het recht en de plicht (eveneens) te verwijzen naar een dierenarts of specialist.
 4. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Equine Osteopath EDO® aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het onderzoek en/of de behandeling, tijdig en juist aan de Equine Osteopath EDO® worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van het onderzoek en/of behandeling benodigde gegevens niet tijdig en/of juist aan de Equine Osteopath EDO® zijn of kunnen worden verstrekt, heeft de Equine Osteopath EDO® het recht de uitvoering van het onderzoek en/of de behandeling op te schorten en de extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.
 5. De Equine Osteopath EDO® is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uit gegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Equine Osteopath EDO® kenbaar was.
 6. Indien is overeengekomen dat het onderzoek en/of de behandeling in fasen zal worden uitgevoerd kan de Equine Osteopath EDO® de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase met de Equine Osteopath EDO® heeft besproken.
 7. Het opvolgen van adviezen dan wel het gebruik maken van de door Equine Osteopath EDO® verstrekte middelen met betrekking tot voeding en suppletie, zijn geheel voor risico van cliënt.

Artikel 5: Verhindering

 1. Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn (of hij de Equine Osteopath EDO® niet kan ontvangen) dient hij de Equine Osteopath EDO® hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 2. Wijziging of annulering van een opdracht om welke redenen dan ook, behoeft schriftelijke of mondelinge instemming van de Equine Osteopath EDO®.
 3. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de Equine Osteopath EDO® geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de Equine Osteopath EDO® gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
 4. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 6: Tariefstelling

 1. De overeenkomst verplicht de cliënt tot betaling conform de tarieven van de Equine Osteopath EDO®. Op verzoek van de cliënt worden haar de tarieven voorafgaand aan een onderzoek of behandeling toegezonden.
 2. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
 3. Aan de cliënt kan op zijn verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen geen rechten worden ontleend aangezien het nadrukkelijk slechts een schatting betreft.
 4. Kostenramingen omvatten uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde onderzoeken, behandelingen en diensten. De kosten van vervolggesprekken, nabehandelingen en/of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties zijn nimmer bij een afgesproken dan wel geschatte prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van de cliënt.
 5. Het honorarium van de Equine Osteopath EDO® is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Indien lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de Equine Osteopath EDO® gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar vooraf schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling geschiedt vooraf door storting op een door de Equine Osteopath EDO® aan te wijzen bank- of girorekening of contant of via internetbankieren direct na een consult.
 2. Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking zijdens de wederpartij is nimmer toegestaan. Van dat recht wordt uitdrukkelijk afstand gedaan.
 3. Afwijkende betalingsafspraken zijn uitsluitend bindend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen. Indien sprake is van een andere wijze van betaling, dient de betaling te geschieden op uiterlijk de op de factuur aangegeven datum. Ingeval van een betalingsregeling worden de door de Equine Osteopath EDO® bepaalde extra kosten bij cliënt in rekening gebracht.
 4. Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur ontheffen cliënt nimmer van zijn plicht tot betaling binnen de aangegeven tijd ten aanzien van de overige posten van de nota.
 5. Cliënt is automatisch in verzuim bij het verstrijken van de betalingstermijn zonder sommatie of ingebrekestelling.
 6. Wanneer de rekening na vorenvermelde betalingstermijn nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de cliënt de Equine Osteopath EDO® een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de dan geldende wettelijke rente.
 7. In geval van buitengerechtelijke invordering is cliënt naast de hoofdsom en de rente de gebruikelijke incassokosten verschuldigd.
 8. In geval van gerechtelijke invordering, waaronder een faillissementsaanvrage, blijft de wederpartij naast de gerechtelijke kosten, waaronder mede inbegrepen de advocaatkosten, tevens rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
 9. De Equine Osteopath EDO® is gerechtigd een voorschot ten bedrage van de volledige opdrachtsom als vooruitbetaling te verlangen.
 10. Betaling door een verzekeraar of een derde heeft kwijting tot gevolg voorzover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op cliënt.

Artikel 8: Verzuim en incasso

 1. Indien binnen de op de factuur vermelde betalingsdatum geen betaling is ontvangen door de Equine Osteopath EDO® is de cliënt van rechtswege in verzuim. Alle vorderingen van de Equine Osteopath EDO® op de cliënt zijn onmiddellijk opeisbaar.
 2. Indien de cliënt ondanks aanmaningen niet tot betaling overgaat van het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente en administratiekosten, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte eveneens voor rekening van de cliënt. In ieder geval is de cliënt incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de cliënt.

Artikel 9: Vaststellen verschuldigdheid

 1. Voor de bepaling van wat door of met betrekking tot de diercliënt aan de Equine Osteopath EDO® verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de Equine Osteopath EDO® bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De Equine Osteopath EDO® wijst elke aansprakelijkheid vanwege een mogelijke wanprestatie van de hand, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van de Equine Osteopath EDO®. De bewijslast ter zake van de opzet of grove schuld rust op cliënt.
 2. Mocht de Equine Osteopath EDO® op enigerlei wijze aansprakelijk blijken te zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag vermeld op de factuur c.q.het bedrag waarop de Equine Osteopath EDO® op grond van zijn verzekering aanspraak kan maken. Aan cliënt zal op diens verzoek kosteloos een afschrift van de betreffende verzekeringspolis ter beschikking worden gesteld.
 3. Op grond van de wet is opdrachtgever risico aansprakelijk in zijn hoedanigheid als eigenaar conform Artikel 6.179 BW en/of als bedrijfsmatig gebruiker conform Artikel 6.181 BW, voor het onberekenbare gedrag uit eigen energie van het dier.
 4. Het feit dat opdrachtgever niet in het bezit zou zijn van een aansprakelijkheidsverzekering die het gedrag van het dier voldoende afdekt, ontslaat opdrachtgever niet van aansprakelijkheid wanneer het dier schade toebrengt aan opdrachtnemer en/of derden. Het feit dat het dier onverwacht en onberekenbaar reageert op een behandeling van opdrachtnemer, die in opdracht van opdrachtgever gebeurt, is aanwezig en komt volledig voor het risico van opdrachtgever.
 5. Indien de opdrachtnemer op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens opdrachtgever, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen wordt: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.
 6. De uitvoering van deze overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever en opdrachtnemer. Derden kunnen aan deze overeenkomst en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die het gevolg mochten zijn, direct of indirect, van de uitvoering van deze overeenkomst. Voor opzichtschade aan het te behandelen dier zelf is de verzekering van opdrachtnemer gemaximeerd tot een bedrag van: 15.000 euro.

Artikel 11: Garantie

 1. De Equine Osteopath EDO® geeft geen garantie op een positief effect van de behandelingen. Complementaire geneeswijze voor dieren zijn nimmer een vervanging voor de reguliere geneeskunde. Reguliere behandeling mag alleen gestaakt worden in overleg met de behandelende dierenarts. Cliënt dient hier zelf verantwoording voor te nemen.

Artikel 12: Overmacht

 1. De Equine Osteopath EDO® en de cliënt zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Equine Osteopath EDO® geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Equine Osteopath EDO® niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. De Equine Osteopath EDO® heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Equine Osteopath EDO® zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzover de Equine Osteopath EDO® ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Equine Osteopath EDO® gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk bij de cliënt in rekening te brengen. De cliënt is gehouden deze rekening te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Equine Osteopath EDO® gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de Equine Osteopath EDO® zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Equine Osteopath EDO® niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14: Eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de Equine Osteopath EDO® zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle informatie, kennis, adviezen, afbeeldingen, folders, technieken en/of ideeën vergaard en ontwikkeld voor en/of toegepast bij de uitvoering van een offerte, overeenkomst, onderzoek of levering na uitvoering van de opdracht, blijven het intellectueel eigendom van de Equine Osteopath EDO®. Deze is te allen tijde gerechtigd vrijelijk over deze informatie te beschikken.
 3. Alle door de Equine Osteopath EDO® voor het onderzoek, de behandeling en/of de levering van andere diensten en zaken gebruikte hulpmiddelen, originele afschriften, (dier)cliëntkaarten en alle andere bescheiden en /of informatiedragers die betrekking hebben op de diercliënt blijven te allen tijde eigendom van de Equine Osteopath EDO®.
 4. Cliënt kan op verzoek tegen vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de in lid 2 van dit artikel genoemde zaken.
 5. De in lid 2 van dit artikel genoemde zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Equine Osteopath EDO® en de cliënt en mogen niet door cliënt zonder voorafgaande toestemming van de Equine Osteopath EDO® worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 6. De Equine Osteopath EDO® behoudt het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15: Klachtenregeling

 1. Cliënt is verplicht om door de Equine Osteopath EDO® te verrichten onderzoek, behandeling en/of andere uit de behandelingsovereenkomst voortvloeiende diensten onverwijld na uitvoering te controleren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden.
 2. Klachten over de onder lid 1 van dit artikel genoemde door de Equine Osteopath EDO® verrichte handelingen dient cliënt binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of de onvolkomenheid aan de cliënt kenbaar is geworden of had kunnen worden mondeling aan de Equine Osteopath EDO® kenbaar te maken en vervolgens uiterlijk binnen 7 dagen nadat cliënt zijn klacht mondeling kenbaar heeft gemaakt te worden gevolgd door zijn schriftelijke bevestiging van de klacht. Ingeval van overschrijding van een van deze termijnen vervalt iedere aanspraak tegen de Equine Osteopath EDO® betreffende een gebrek of onvolkomenheid.
 3. Indien de Equine Osteopath EDO® de in lid 3 van dit artikel genoemde klacht gegrond acht heeft de Equine Osteopath EDO® te allen tijde het recht en dient hij daartoe door cliënt in de gelegenheid te worden gesteld om:
  a. de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;
  b. het gebrek of de onvolkomenheid alsnog weg te nemen dan wel een dienst te leveren zonder dat gebrek of die onvolkomenheid indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;

Artikel 16: Geschillenregeling

 1. Op alle (behandelings)overeenkomsten tussen de Equine Osteopath EDO® en cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de rechtbank, is de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de Equine Osteopath EDO® gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de Equine Osteopath EDO® een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.
 3. Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17: Medicaltaping behandeling

Voor of na de behandeling van de dierclient kan in overleg met client worden besloten om, naast een osteopathische behandeling van dierclient, een medical tapingbehandeling toe te passen.

Artikel 18: Reikwijdte

Alle voorwaarden en bepalingen genoemd in deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op osteopathie behandeling, massage behandeling, therapulse magneetveld behandeling, medical taping behandeling, zadelpas advies/ consult en/of adviezen gegeven door Equine Osteopath EDO®.

Artikel 19: Depot

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Roermond onder registratienummer 60527315. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst .

Copyright © Dandelion by Pexeto
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram