algemene voorwaarden


 1. Definities

Dienstverlener: Vital Equine, gevestigd te Reuver

Dienst: Sportmassage bij paarden, WOW zadel fitting

Klant: De wederpartij voor wie de diensten worden uitgevoerd

Opdracht : Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, diensten worden verleend door Vital Equine in het kader van het welzijn van het paard.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle overeenkomsten tussen Vital Equine enerzijds en de klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2 Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant.

3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

3.1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Vital Equine zijn bevestigd.

3.2. In geval van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3.3. Wanneer door Vital Equine gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Vital Equine op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Vital Equine één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

4. Omvang van de dienstverlening

4.1. De dienstverlening die Vital Equine aan de klant zal leveren omvatten de sportmassage van een paard of een WOW zadel fitting zoals mondeling overeengekomen.

4.2. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden

4.3.Vital Equine stelt geen diagnoses en iedere vorm van massage is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts.

5. Annulering

5.1. Annulering van eenmalige opdrachten dient uiterlijk 1 kalenderdag voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Vital Equine 15% van de overeengekomen vergoeding voor de te annuleren dienst(en) (behandeling op locatie) bij de klant in rekening gebracht, mits er geen nieuwe afspraak gemaakt wordt. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Vital Equine gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

6. Verantwoordelijkheden klant

6.1. De klant zal een geschikte ruimte van minimaal 3×3 meter (het liefst afgeschermd) ter beschikking stellen om die dienst(en) uit te kunnen voeren.

6.2. Bij de eerste behandeling zal de klant aanwezig zijn om te assisteren. Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden.

6.3. De klant zorgt ervoor dat het paard droog is.

6.4. Na de behandeling dient de klant het paard 4 dagen rust te geven.

7. Tarieven

De diensten zullen tegen de mondeling overeengekomen en op de website vermelde tarieven worden geleverd.

8. Facturering en betaling

8.1. De betaling kan contant of via pin voldaan worden.

8.2. Tenzij anders is overeengekomen dient de klant binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Vital Equine te betalen.

8.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

8.4. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.

9. Aansprakelijkheid

9.1.Vital Equine is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Vital Equine kunnen worden toegerekend.

9.2.Vital Equine is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling.

9.3.Vital Equine is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of anderen problemen bij het paard die na behandeling tot uiting komen.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Vital Equine ten allen tijde gewijzigd worden.

Copyright © Dandelion by Pexeto
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram